Georges Rodts

Toen op één januari 1977 Middelkerke uitbreidde tot de
fusiegemeente Middelkerke tekenden vele kleine gemeenten, bij deze laatste  gemeentefusie, hun doodsvonnis. België werd gereduceerd tot 596 gemeentes,  bepaald door de wet van 30 december 1975. Ook voor Leffinge luidde toen de  doodsklok en het werd na honderden jaren zelfstandigheid een deel van Middelkerke.

De laatste en tevens 13de burgemeester van het zelfstandige Leffinge was Georges  Rodts. Op de allerlaatste gemeenteraad zaten de schepenen Maria Claeys en Roger Muyllaert en de gemeenteraadsleden : Christiane Sys, Gerard Despodt, Pascal Ampe,  Roger Wydooghe, André Rodts en Valère Bourry rond de tafel.

Tot aan zijn huwelijk

Burgemeester “Rotse” (zo werd hij door de inwoners genoemd) werd geboren te  Leffinge op 28 september 1909 als zoon van August Jacobus Rodts (°Leffinge 03 juli  1876 en † ) en Emma Maria Cornelia Ryckeboer (°Pollinkhove 30 januari1889 en +Leffinge 23 september 1922). Het gezin kreeg nog een dochter Georgine (°Leffinge  23 april 1911). Zij trad in1932 in het klooster bij de zusters van de H.Vincentius à Paulo van Moorslede.

Georges liep als jonge knaap school te Oostende, waar hij ook zijn Plechtige  Communie deed. Na Oostende trok hij naar de “Frères” in Brugge en volgde er het  lager middelbaar, dus tot zijn 15de. In 1922 overleed zijn moeder Emma op amper 33-jarige leeftijd. Vader August trouwde een tweede maal te Leffinge op 15  oktober 1924 met Eugenie Rosalie T’Jonck.

In 1935 maakte Georges kennis met de 28-jarige Lucie Callens uit Avekapelle. Zes maanden later, met name op 31 december 1935 traden ze in het huwelijksbootje. De kerkelijke plechtigheid vond plaats om 11 uur, wat zeker wees op een zekere welgesteldheid. Na hun huwelijk werd er gefeest onder de naaste familieleden en getuigen op de ouderlijke hofstede van boer Henri Callens. Lucie was de jongste telg van het gezin Henri Callens – Clemence Vandycke. Na zijn huwelijk met Lucie volgde Georges zijn vader op op het landbouwersbedrijf, toen gelegen langsheen de Langestraat. Later veranderde de naam naar Hoge Dijkweg 1.

Het jonge gezinnetje

Ongeveer één jaar na hun huwelijk verheugt het jonge koppeltje zich op de geboorte  van een eerste zoon : Henri, Marie, August. Hij wordt in Oostende geboren op 9 december 1936. Amper vijf maanden later overlijdt het jongetje op 11 mei 1937 en wordt op het Leffingse kerkhof begraven.

In 1938 komt weer verheugend nieuws: Andrea, Maria, Georgina ziet het levenslicht op 10 mei 1938. Remi Callens en Eugenie T’Jonck zijn de gelukkige peter en meter.
Eén jaar later breidt het gezinnetje uit met een flinke zoon : Urbain, August, Maria, geboren te Leffinge op 24 mei 1939. August Rodts is de trotse peter en grootvader, Marie Callens de gelukkige meter. Marie, zuster van Lucie, stond haar zus geregeld bij als het in drukke tijden wat moeilijkerwerd. Niemand vermoedt echter dat wij op de vooravond staan van een uitzinnige oorlog.

Een aandachtig sympathisant en toeschouwer

Georges kent de vooroorlogse Leffingse dorpspolitiek als geen ander. Hij mengt zich graag onder het volk en wordt een graaggeziene figuur bij notabelen en arbeiders.  Hij ziet de eeuwige tweestrijd tussen katholieken en liberalen, twee sterk gescheiden kampen die zich met afwisselend succes in de verkiezingsstrijd werpen.  Het was de tijd van de twee muziekmaatschappijen, van de twee toneelkringen  gesponsord door de respectieve politieke partijen. De cafés hadden hun eigen gekleurd publiek, zelfs de winkels ontsprongen de politieke dans niet. Georges  vond in de toenmalige gemeentesecretaris, Joseph Vandamme, een goede, loyale  vriend. Deze laatste leidde de jonge boer en dorpsgenoot naar zijn latere politieke loopbaan, vooral door zijn wijze raad en daad.
De oorlog plaatst niettemin een domper op het dagelijksleven in het dorp. De oorlog had de gemoederen bedaard en de gemeentenotabelen staken de koppen bij elkaar. Er grepen in 1946 geen verkiezingen plaats als een daad van verzoening.

Een nieuwe gemeenteraad werd samengesteld uit de leden van de twee vroegere partijen.

Een man van het volk

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 bieden zich in Leffinge 3 lijsten aan :  lijst 1 : BSP, lijst 2 : de verzoeningslijst van 1946 en lijst 3 : Georges Rodts (een  eenmanslijst).

Deze gedurfde politieke stunt legde hem geen windeieren. Hij haalde meteen de  nodige stemmen om een plaats in de gemeenteraad op te eisen. De toenmalige SP  haalde geen zetels, terwijl de verzoeningslijst goed was voor 8 zitjes.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1958 zijn er opnieuw drie partijen die gaan dingen naar het hoogste aantal stemmen. Lijst 1 :  gemeentebelangen, de lijst van Georges Rodts omringd met 8 andere kandidaten,  lijst 2 : CVP-lijst en lijst 3 : een socialistische eenmanslijst. Het resultaat is een krappe 5/4 overwinning voor de gemeentebelangen. Twee maanden later verklaart de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de uitslag van de verkiezingen  nietig en dit wegens een administratieve fout. Zo lezen we in de  gemeenteraadszitting van 15 januari 1959 : “De verbreking is gesteund op het feit dat het Hoofdbureau de door een alleenstaande kandidaat gedane intrekking van zijn kandidatuur, zonder instemming van de voordragende kiezers, aangenomen heeft”.

Nieuwe verkiezingen werden vastgelegd op zondag 15 februari 1959. Op deze herverkiezingen van 15 februari 1959 komen dezelfde lijsten (de CVP, de BSP en de Gemeentebelangen) naar voren met enkele kleine interne verschuivingen. Het resultaat is hetzelfde als in oktober 1958: de gemeentebelangen halen 5 zetels binnen, de CVP vier. Op zondag 28 juni 1959 wordt Georges Rodts geïnstalleerd als burgemeester van Leffinge. Zoals in het verleden, was ook hier een massa volk aanwezig. Getuige van de groots opgezette plechtigheid is het Feestprogramma dat onder de bevolking verdeeld werd. Ook de verkiezingen van 1964 en 1970 wist hij als lijsttrekker van de Liberale Gemeentebelangen naar zijn hand te zetten, vaak met een verschil van slechts een tiental stemmen.

Zo bleef de machtsstrijd tussen de “blauwen” en de “katholieken” nog altijd  bestaan. Tijdens de verkiezingen van 1976 voor de fusiegemeenten in Middelkerke  verzaakt Georges Rodts aan de gemeentepolitiek en ging op rust na een politieke loopbaan van ruim 24 jaar. Gedurende drie legislaturen was hij 18 jaar lang burgemeester, en tevens de laatste burgemeester van het toenmalig zelfstandige
Leffinge.

In schoonheid geëindigd

Dat hij een man van het volk was, bewijzen zijn honderen tussenkomsten bij de
overheid. Slapende dossiers van oorlogsschade werden van onder het stof  opgediept en door zijn tussenkomst bij de Dienst van Wederopbouw en  Oosrlogsschade ingediend en prioritair behandeld. Maar ook werden vele aanvragen tot ouderdomspensioen op punt gezet en met gunstig gevolg behandeld.

Tientallen jonge miliciens werden door zijn tussenkomst in de streek gekazerneerd. Maar naast deze persoonlijke dossiers werden vele landbouw- en gemeentewegen
voorzien van een betonlaag. De aanleg van het waterleidingsnet, het optrekken van een honderdtal sociale woningen (vanaf 1967) en de bouw van een neiuwe gemeentelijke jongensschool (1969-1975) behoorden bij zijn prioriteiten, maar vooral tot welzijn van zijn Leffinge en zijn inwoners.

Sidebar